• कार्य समितिको दोस्रो बैठक २३ जनवरी २०१६
  • कार्य समितिको तेस्रो तथा पार्टी समन्वय बैठक १६ जुलाई २०१६
  • कार्य समितिको तेस्रो वर्षको तथा पार्टी पश्चात् बैठक २० अगस्ट २०१६
  • कार्य समितिको दोस्रो बैठक १७ डिसेम्बर २०१६
  • कार्य समितिको तेस्रो तथा अन्तिम बैठक द्दद्द अप्रिल २०१७