मानार्थ

 

सि.नं.
नाम
श्रीमतीको नाम
ठेगाना
१. श्री तेज पुन मगर श्रीमती पूर्ण माया पुन मगर